Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Рибалко Олексiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.11.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Новокаховська пересувна механiзована колона № 157"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 74900 Нова Каховка вул.Горького, буд.5а
4. Код за ЄДРПОУ 01352801
5. Міжміський код та телефон, факс (05549)72147 (05549)72147
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.11.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 218 (4262) Бюлетень"Бюлетень.Цiннi папери України" 23.11.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01352801.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 23.11.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.11.2015 обрано член Наглядової ради Коханов Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
1.4298
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. прийнято рiшення про продовження повноваження члена Наглядової ради на строк три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав.
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
23.11.2015 обрано член Наглядової ради Чепорушко Свiтлана Михайлiвна д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займала.
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
23.11.2015 припинено повноваження Директор Рибалко Олексiй Олексiйович д/в д/в
д/в
0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. припинено повноваження посадової особи. Перебував на посадi з 11.03.2011 року.
23.11.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Рибалко Володимир Олексiйович д/в д/в
д/в
80.357
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з обранням на посаду Директора. Перебував на посадi з 11.03.2011 року.

23.11.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Жук Наталiя Миколаївна д/в д/в
д/в
4.9875
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Перебувала на посадi з 11.03.2011 року.
23.11.2015 припинено повноваження член Наглядової ради Коханов Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
1.4298
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з достроковим припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Перебував на посадi з 11.03.2011 року.
23.11.2015 обрано Директор Рибалко Володимир Олексiйович д/в д/в
д/в
80.357
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. прийнято рiшення про обрання на посаду Директора строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав.
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
23.11.2015 обрано Голова Наглядової ради Жук Вадим Володимирович д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв, оформлених протоколом № 2 вiд 23.11.2015 р. прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради на строк три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав.
Згоди на розкриття персональних даних не надано.