Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Рибалко Олексiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.10.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Новокаховська пересувна механiзована колона № 157"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 74900 Нова Каховка вул.Горького, буд.5а
4. Код за ЄДРПОУ 01352801
5. Міжміський код та телефон, факс (05549)72147 (05549)72147
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.10.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 197 (4241) Бюлетень"Бюлетень.Цiннi папери України" 23.10.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01352801.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 22.10.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 22.10.2015 фiзична особа д/в 46.2095 0.0004
Зміст інформації:
На пiдставi перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв складенного станом на 20.10.2015р. та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 22.10.2015р., пакет голосуючих акцiй фiзичної особи зменшився з 46.2095% (111180 голосуючих акцiй) до 0.0004% (1 голосуюча акцiя)
2 22.10.2015 фiзична особа д/в 34.148 80.357
Зміст інформації:
На пiдставi перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв складенного станом на 20.10.2015р. та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 22.10.2015р., пакет голосуючих акцiй фiзичної особи збiльшився з 34.1480% (82160 голосуючих акцiй) до 80.3570% (193339 голосуючих акцiй)