Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Рибалко Олексiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.03.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Новокаховська пересувна механiзована колона № 157"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 74900 Нова Каховка вул.Горького, буд.5а
4. Код за ЄДРПОУ 01352801
5. Міжміський код та телефон, факс (05549)72147 (05549)72147
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.03.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/в д/в 25.03.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01352801.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 25.03.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.03.2014 припинено повноваження Ревiзор Рибалко Оксана Миколаївна д/в д/в
д/в
0.09
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з закiнченням термiну дiї її повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займала посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, ревiзор ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмiр пакета акцiй - 220 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 припинено повноваження Директор Рибалко Олексiй Олексiйович д/в д/в
д/в
46.21
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з закiнченням термiну дiї її повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посади: Голова правлiння ВАТ ПМК-157, директор ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмiр пакета акцiй - 111180 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Рибалко Володимир Олексiйович д/в д/в
д/в
34.15
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з закiнченням термiну дiї її повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посади: Голова Наглядової ради ВАТ ПМК-157, Голова Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмiр пакета акцiй - 82160 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Жук Наталiя Миколаївна д/в д/в
д/в
4.99
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з закiнченням термiну дiї її повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займала посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмiр пакета акцiй - 12000 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 припинено повноваження член Наглядової ради Коханов Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
1.43
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. припинено повноваження посадової особи у зв’язку з закiнченням термiну дiї її повноважень.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмiр пакета акцiй - 3440 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 обрано Директор Рибалко Олексiй Олексiйович д/в д/в
д/в
46.21
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. прийнято рiшення про продовження повноваження директора на строк три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посади: Голова правлiння ВАТ ПМК-157, директор ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмiр пакета акцiй - 111180 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 обрано Голова Наглядової ради Рибалко Володимир олексiйович д/в д/в
д/в
34.15
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. прийнято рiшення про продовження повноваження Голови Наглядової ради на строк три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посади: Голова Наглядової ради ВАТ ПМК-157, Голова Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмiр пакета акцiй - 82160 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 обрано член Наглядової ради Жук Наталiя Миколаївна д/в д/в
д/в
4.99
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. прийнято рiшення про продовження повноваження члена Наглядової ради на строк три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займала посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмiр пакета акцiй - 12000 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 обрано член Наглядової ради Коханов Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
1.43
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. прийнято рiшення про продовження повноваження члена Наглядової ради на строк три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займав посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, член Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Розмiр пакета акцiй - 3440 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.
25.03.2014 обрано Ревiзор Рибалко Оксана Миколаївна д/в д/в
д/в
0.09
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 25.03.2014 р. прийнято рiшення про обрання Ревiзора строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 5 рокiв займала посади: член правлiння ВАТ ПМК-157, Ревiзор ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Розмiр пакета акцiй - 220 шт..
Згоди на розкриття персональних даних не надано.