Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Рибалко Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Новокаховська пересувна механiзована колона № 157"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 74900 м. Нова Каховка вул. Горького, буд. 5а
4. Код за ЄДРПОУ 01352801
5. Міжміський код та телефон, факс (05549)72147 (05549)72147
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 77 (2830) Бюлетень"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 23.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://013552801.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 20.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 обрано Директор Рибалко Володимир Олексiйович д/в д/в
д/в
80.357
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання на посаду Директора на строк три роки. Акцiями Товариства володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади Голови Наглядової ради та Директора ПРАТ ПМК-157. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2018 обрано Ревiзор Рибалко Оксана Миколаївна д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання на посаду Ревiзора на строк три роки. Акцiями Товариства володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Ревiзора ПРАТ ПМК-157. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2018 обрано член Наглядової ради Чепорушко Свiтлана Михайлiвна д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради на строк три роки. Акцiями Товариства володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займала. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Жук Вадим Володимирович д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради на строк три роки. Акцiями Товариства володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2018 обрано член Наглядової ради Коханов Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
1.4298
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради на строк три роки. Акцiями Товариства володiє. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПРАТ ПМК-157. Iнших посад не займав. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2018 звільнено Голова Наглядової ради Жук Вадим Володимирович д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. звiльнено посадову особу у зв'язку з припиненням її повноважень у поточному роцi. Перебував на посадi з 23.11.2015 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
20.04.2018 звільнено член Наглядової ради Коханов Сергiй Анатолiйович д/в д/в
д/в
1.4298
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. звiльнено посадову особу у зв'язку з припиненням її повноважень у поточному роцi. Перебував на посадi з 23.11.2015 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
20.04.2018 звільнено член Наглядової ради Чепорушко Свiтлана Михайлiвна д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. звiльнено посадову особу у зв'язку з припиненням її повноважень у поточному роцi. Перебувала на посадi з 23.11.2015 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
20.04.2018 звільнено Директор Рибалко Володимир Олексiйович д/в д/в
д/в
80.357
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. звiльнено посадову особу у зв'язку з припиненням повноважень у поточному роцi. Перебував на посадi з 23.11.2015 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
20.04.2018 звільнено Ревiзор Рибалко Оксана Миколаївна д/в д/в
д/в
0.0914
Зміст інформації:
Рiшенням рiчних Загальних зборiв, оформлених протоколом № 1 вiд 20.04.2018 р. звiльнено посадову особу у зв'язку з припиненням її повноважень у поточному роцi. Перебувала на посадi з 23.11.2015 року. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.