Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 29.03.2019
Дата публікації 25.02.2019 15:08:29
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                   ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

                                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                      «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»

Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а, м. Нова Каховка, Херсонська область, код  ЄДРПОУ  01352801. Річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 березня 2019 року о 10.00 за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення річних Загальних зборів 29 березня 2019 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах - 9:00.Час закінчення реєстрації - 9:50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 25 березня 2019р.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного ( з проектом рішень кожного з питань):

1.Обрання Лічильної комісії, надання повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Проект рішення по першому питанню: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Жук Вадим Володимирович, Чепорушко Світлана Михайлівна. На засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів надати повноваження голові Наглядової ради Жуку Вадиму Володимировичу. 2.Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Проект рішення по другому питанню: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Рибалко Володимира Олексійовича, секретарем – Жук Наталію Миколаївну. Регламент Загальних зборів акціонерів наступний: час, який надається для основної доповіді -   20 хв., відповідей на питання  -  до 10 хв., виступаючим для обговорення  -  до 5 хв.. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного річних Загальних зборів здійснювати виключно бюлетенем для голосування; з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування. 3.Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення по третьому питанню: Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. 4.Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення по четвертому питанню: Звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. 5.Звіт та висновки ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. Проект рішення по п’ятому питанню: Звіт та висновки ревізора затвердити. 6.Затвердження річного звіту за 2018 рік, порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Проект рішення по шостому питанню: Річний звіт за 2018 рік затвердити, збитки покрити отриманими прибутками у майбутніх періодах.

     Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  http://01352801.smida.gov.ua/

       З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного річних Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора, у робочі дні: понеділок – п”ятниця з 10.00 до 14.00, телефон для довідок (05549) 7-21-47. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами директор Рибалко Володимир Олексійович.

      Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів,а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

      У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

      Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів загальна кількість акцій складає 240600 штук іменних простих акцій, з них голосуючих акцій становить 209440 штук іменних простих акцій. Інших типів акцій у Статутному капіталі Товариства немає.

      Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)  

Найменування показника/звітний період 2018 рік/попередній період 2017 рік: Усього активів 242/251; Основні засоби (за залишковою вартістю) 230/233;  Запаси 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість 12/16; Гроші та їх еквіваленти 0/2; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (39)/(28); Власний капітал 235/246; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 60/60; Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення 7/5; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (11)/(14); Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600/240600; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,04572)/(0,05819).

                                                                                                              Затверджено Наглядовою радою ПРАТ ПМК – 157

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор                                   Рибалко Володимир Олексійович

                                                                     25.02.2019

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.02.2019
(дата)