Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 15.03.2018 10:57:11
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

             ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

                                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                      «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»

Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а, м. Нова Каховка, Херсонська область, код  ЄДРПОУ  01352801. Річні загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року о 10.00 за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів 20 квітня 2018 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах - 9:00.Час закінчення реєстрації - 9:50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 16.04.2018р.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 12.03.2018 року, загальна кількість акцій складає 240600 штук іменних простих акцій, з них голосуючих акцій становить 209440 штук іменних простих акцій.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного ( з проектом рішень кожного з питань):

1.Обрання Лічильної комісії, надання повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. Проект рішення по першому питанню: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Жук Вадим Володимирович, Чепорушко Світлана Михайлівна. На засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів надати повноваження голові Наглядової ради Жуку Вадиму Володимировичу. 2.Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Проект рішення по другому питанню: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Рибалко Володимира Олексійовича, секретарем – Жук Наталію Миколаївну. Регламент загальних зборів акціонерів наступний: час, який надається для основної доповіді -   20 хв., відповідей на питання  -  до 10 хв., виступаючим для обговорення  -  до 5 хв.. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного річних Загальних зборів здійснювати виключно бюлетенем для голосування; з процедурних питань голосувати підняттям бюлетенів для голосування. 3.Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення по третьому питанню: Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. 4.Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення по четвертому питанню: Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. 5.Звіт та висновки ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. Проект рішення по п’ятому питанню: Звіт та висновки ревізора затвердити. 6.Затвердження річного звіту за 2017 рік, порядок покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Проект рішення по шостому питанню: Річний звіт за 2017 рік затвердити, збитки покрити отриманими прибутками у майбутніх періодах. 7. Прийняття рішення про переобрання Голови Наглядової ради та її членів. Проект рішення по сьомому питанню: Обрати Головою Наглядової ради Жука Вадима Володимировича, членами Наглядової ради Коханова Сергія Анатолійовича, Чепорушко Світлану Михайлівну. 8. Прийняття рішення про переобрання Директора. Проект рішення по восьмому питанню: Обрати Рибалко Володимира Олексійовича Директором (одноосібний орган Товариства).  9. Прийняття рішення про переобрання Ревізора. Проект рішення по дев’ятому питанню: обрати Ревізором Рибалко Оксану Миколаївну.

          З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора, у робочі дні з 10.00 до 16.00, телефон для довідок (05549) 7-21-47. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами директор Рибалко Володимир Олексійович.

         Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт, та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений у встановленому законодавством порядку.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів,а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: кожний акціонер у відповідності зі ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» має право ставити письмові запитання до Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного Загальних зборів акціонерів, до дати проведення Загальних зборів акціонерів. У відповідності зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Директора, Ревізора- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  http://01352801.smida.gov.ua/

         Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)  

найменування показника/звітний період 2017 рік/попередній період 2016 рік: Усього активів 251/265; Основні засоби (за залишковою вартістю) 233/236;  Запаси 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість 16/16; Гроші та їх еквіваленти 2/13; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (28)/(14); Власний капітал 246/260; Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 60/60; Довгострокові зобов’язання і забезпечення 0/0; Поточні зобов’язання і забезпечення 5/5; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (14)/25; Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600/240600; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) (0,05819)/0,10391.

         Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15 березня 2018 р. № 51 (2804) в офіційному друкованому  виданні  Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2018
(дата)