Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.03.2017
Дата публікації 27.02.2017 10:26:46
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

             ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

                                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                      «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»

Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а, м. Нова Каховка, Херсонська область, код  ЄДРПОУ  01352801. Річні загальні збори акціонерів відбудуться 31 березня 2017 року о 10.00 за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів 31 березня 2017 року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах - 9:00.Час закінчення реєстрації - 9:50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 27.03.2017р.

 Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії та надання ій повноважень на засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Проект рішення по першому питанню: обрати Лічильну комісію з двох осіб та наділити її повним обсягом повноважень, а саме: брати участь у підрахунку голосів на річних загальних зборах акціонерів та підписувати протокол про підсумки голосування.

2.Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по другому питанню: обрати Голову та Секретаря річних загальних зборів акціонерів із присутніх акціонерів на Зборах, запропонувати наступний регламент виступів згідно переліку питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів: час, який надається для основної доповіді -20 хв., відповідей на питання - до 10 хв. виступаючим для обговорення - до 5 хв. 

3.Звіт Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонувати прийняття рішення його затвердити.

Проект рішення по третьому питанню: заслухати звіт Директора та прийняти рішення його затвердити.  

4.Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення по четвертому питанню: заслухати звіт Наглядової ради та запропонувати прийняти рішення його затвердити.

5.Звіт та висновки ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора.

Проект рішення по п’ятому питанню: заслухати звіт та висновки Ревізора та запропонувати затвердити висновки Ревізора.

 6.Затвердження річного звіту за 2016 рік, розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

Проект рішення по шостому питанню: заслухати головного бухгалтера про Річний звіт Товариства, запропонувати його  затвердити, а отримані прибутки направити на погашення збитків минулих років.

 7.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Новокаховська пересувна механізована колона № 157».

Проект рішення по сьомому питанню: внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Новокаховська пересувна механізована колона № 157»  враховуючи всі внесені зміни у законодавстві та запропонувати затвердити Статут в новій редакції.

8.Затверждення змін до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про Ревізора» шляхом викладення їх у новій редакції, затвердження положення «Про резервний капітал».

Проект рішення по восьмому питанню: враховуючи внесені зміни до Статуту ПРАТ ПМК-157  внести зміни до внутрішніх положень Товариства та запропонувати затвердити їх в новій редакції, прийняти і затвердити нове положення «Про резервний капітал».

          З матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного річних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора, у робочі дні з 10.00 до 16.00, телефон для довідок (05549) 7-21-47. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами директор Рибалко Володимир Олексійович.

          Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт, та документ, що посвідчує повноваження представника, оформлений у встановленому законодавством порядку.

          Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів розміщена на веб – сайті  ПРАТ ПМК-157  http://01352801.smida.gov.ua/

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн)  найменування показника/звітний період 2016 рік/попередній період 2015 рік: Усього активів 265/253;Основні засоби 236/239; Довгострокові фінансові інвестиції 0/0; Запаси 0/0; Сумарна дебіторська заборгованість 16/13; Грошові кошти та їх еквіваленти 13/1; Нерозподілений прибуток -14/-39; Власний капітал 260/235; Статутний капітал 60/60; Довгострокові зобов’язання 0/0; Поточні зобов’язання 5/18; Чистий прибуток (збиток) 25/2; Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600/240600; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4/4.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 27 лютого 2017р. у № 39 (2544) в офіційному друкованому виданні  Бюлетені  « Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».  

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2017
(дата)