Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.04.2016
Дата публікації 29.02.2016 10:22:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Володимир Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

             ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

                                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                      «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»

Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а, м. Нова Каховка, Херсонська область,

код  ЄДРПОУ  01352801.

Загальні збори акціонерів відбудуться 4 квітня 2016 року о 10.00 за адресою:

Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора.

Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 4 квітня 2016 року.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9:00.Час закінчення реєстрації - 9:50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29.03.2016 р.

             Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів. 2.Затвердження регламенту чергових Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на зборах. 3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4.Звіт Наглядової ради за 2015рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт та висновки ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 6.Затвердження річного звіту за 2015 рік, розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

          З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, офіс 20, кабінет директора, у робочі дні з 10.00 до 16.00, телефон для довідок (05549) 7-21-47. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами директор Рибалко Володимир Олексійович.

          Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосуванні у Загальних зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законодавством порядку.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

2015 рік

попередній

2014 рік

Усього активів

253

258

Основні засоби

239

242

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

13

11

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

5

Нерозподілений прибуток

          - 39

          - 41

Власний капітал

235

233

Статутний капітал

60

60

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

18

25

Чистий прибуток (збиток)

2

(  4  )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

240600

240600

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 01 березня 2016р. у № 38 (4326) в офіційному друкованому виданні  Бюлетені  « Бюлетень. Цінні папери України». 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.    Директор   В.О. Рибалко.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.02.2016
(дата)