Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 03.03.2015
Дата публікації 03.03.2015 10:52:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Олексій Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157» Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а м. Нова Каховка Херсонська обл., ЄДРПОУ 01352801 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 10.00 за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 10.04.2015р. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9:00.Час закінчення реєстрації - 9:50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 6.04.2015 р. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Звіт Директора(одноосібний Виконавчий орган) про результати фінансово-господарської діяльності за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2.Звіт Наглядової ради за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт та висновки Ревізора за 2014рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізора. 4.Затвердження річного звіту за 2014рік, покриття збитків отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності за 2014рік. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мають можливість ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а,2-й поверх, кабінет директора. Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування у загальних зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законодавством порядку. Телефон для довідок:(05549) 7-21-47. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний Попередній Усього активів 258 263 Основні засоби 242 251 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 11 9 Грошові кошти та їх еквіваленти 5 3 Нерозподілений прибуток - - Власний капітал 233 237 Статутний капітал 60 60 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 25 26 Чистий прибуток (збиток) ( 4 ) ( 17 ) Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600 240600 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 5 5 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 04.03.2015р. № 43(2047) у офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»» Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор Рибалко Олексій Олексійович.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Олексій Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2015
(дата)