Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.03.2014
Дата публікації 18.02.2014 12:27:43
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Олексій Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157»
Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а м. Нова Каховка Херсонська обл., ЄДРПОУ 01352801
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 березня 2014 року о 10.00 за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх.
Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 25.03.2014р.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9:00.
Час закінчення реєстрації - 10:00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.03.2014 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Звіт Виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік; 2.Звіт Наглядової ради за 2013 рік; 3.Звіт та висновки Ревізора за 2013 рік ;4.Затвердження річного звіту за 2013 рік.5.Обрання голови та членів Наглядової ради, виконавчого органу (Директора) і Ревізора.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мають можливість ознайомитися за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а.,2-й поверх, кабінет директора.
Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування у загальних зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законодавством порядку.
Телефон для довідок:(05549) 7-21-47.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 263 282
Основні засоби 251 268
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - 3
Сумарна дебіторська заборгованість 9 6
Грошові кошти та їх еквіваленти 3 5
Нерозподілений прибуток - -
Власний капітал 237 254
Статутний капітал 60 60
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 26 28
Чистий прибуток (збиток) ( 17 ) ( 3 )
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600 240600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб ) 5 7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.02.2014р. № 33(1786) у офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Рибалко Олексій Олексійович.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Олексій Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2014
(дата)