Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.02.2013
Дата публікації 20.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* Херсонська область місто Нова Каховка вулиця Горького будинок № 5а 74900
Керівник* Рибалко Олексій Олексійович - Директор. Тел: 0554972147
E-mail* novkapmk@kahovka.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №157»

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня о 10.00
за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького,5а, 2-й поверх.
Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 27.03.2013р.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9:00. Час закінчення реєстрації - 10:00.
Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах - 21.03.2013р.
Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:
1.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік;
2.Звіт Наглядової ради за 2012 рік; 3.Звіт та висновки Ревізора за 2012 рік;
4.Затвердження річного звіту за 2012 рік.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери мають можливість ознайомитися за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького,5а, 2-й поверх, кабінет директора.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування у загальних зборах акціонерів, засвідчену у встановленому законодавством порядку.
Телефон для довідок: (05549) 7-21-47.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 282 307
Основні засоби (за залишковою вартістю) 268 286
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 3 3
Сумарна дебіторська заборгованість 6 10
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (20) (17)
Власний капітал 254 257
Статутний капітал 60 60
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 28 50
Чистий прибуток (збиток) (3) 12
Середньорічна кількість акцій (шт.) 240600 240600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 19 лютого №34 у офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії та фондового ринку».
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом. Директор Рибалко Олексій Олексійович.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Олексій Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.02.2013
(дата)