Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.01.2021 20:53:01
Дата здійснення дії: 21.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Київметробуд"
Код за ЄДРПОУ:  01387432
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТРОБУД», ідентифікаційний код юридичної особи: 01387432, місцезнаходження юридичної особи: 03065, м. Київ, вул. Світлогірська, буд. 2/25 (надалі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори), які призначені на 21 грудня 2020р. за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, буд. 2/25, будівля механічних майстерень (літ. 10) – клас навчання цивільної оборони об 11 год. 00 хв. з порядком денним:

 1. Про обрання Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства.
 4. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 6. Про розгляд та затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
 7. Про розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 8. Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
 9. Про зміну типу Товариства.
 10. Про зміну найменування Товариства.
 11. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 12. Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 13. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 14. Про внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 15. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
 16. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 18. Про затвердження умов контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та надання повноважень на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради

не відбулися в зв’язку з відсутністю кворуму загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕТРОБУД» від 21 грудня 2020р. на момент закінчення реєстрації зареєстровано 2 (два) акціонера (їх представників) з загальною кількістю голосів 1 246 699 (один мільйон двісті сорок шість тисяч шістсот дев’яносто дев’ять), що складає 32,98 %  від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів не досягнуто, збори не є правомочними примати рішення з питань порядку денного.

 

Генеральний директор

АТ «КИЇВМЕТРОБУД»                                                                                                А.Г. Пронін